1 1 1 1 1

Hasiči informují

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č.91/2010 Sb.. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.Toto nařízení nahradilo ( zrušilo ) dosavadní právní úpravu - vyhlášku č.111/1981 Sb.. o čištění komínů. Nové nařízení vlády upravuje kontrolu a čištění spalinových cest (komín, kouřovod ),čištění spotřebiče paliv, revizi spalinové cesty, zprávu o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty a vypalování komína.

Nepodceňujte pravidelnost kontrol a čištění spalinových cest !!

Především proto, že kontrolou a vyčištěním komína chráníme sami sebe, naše zdraví domov a majetek. V neposlední řadě z toho důvodu, že při vzniku škodní události na domě v souvislosti se závadou spalinových cest hrozí finanční postih ze strany Hasičského záchranného sboru a v případě řádně pojištěného domu odmítnutí pojistného plnění ze strany dotčené pojišťovny.

Správné vyčištění komína a kontrolu spalinové cesty, vždy svěřte odborné firmě která Vám vystaví zprávu o kontrole, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku.